Quasi Paradiso, Radio Thor Italia, Ennio Salomone, Rayo, by Maria e Pietro, 22-02-2023