Quasi Paradiso, Radio Thor Italia, Intervista G. Ciaroni, Simona Tartaglia e Bruno Gouery, 4-5-2022