Quasi Paradiso, Radio Thor Italia, Moderno, Gianluca Lalli, 03-05-2023