Talk & Thor, Radio Thor Italia, Eugenio Balzani, 18 settembre 2022